Visual Basic

Visual Basic .NET面向对象编程
J. P. Hamilton 著
天宏工作室 译
2003年09月
定价:42.00元
 
Visual Basic .NET编程
Dave Grundgeiger 著
陈逸 译
2003年03月
定价:55.00元
 
VB与VBA技术手册
Paul Lomax 著
刘海明 译
2002年05月
定价:75.00元
 
Visual Basic Win32 API编程
Steven Roman 著
陈志远 译
2001年04月
定价:65.00元